فروشگاه بنشنجات در دست طراحی است ...

کاشت و برداشت، بسته بندی، پخش و توزیع محصولات بنشنی
Cultivating, Packaging and Distributing Legume Products
تلفن:
021 22 76 22 76
تلفن همراه:
0921 34 65 463
پست الکترونیک
bonshanjaat@gmail.com